Charakteristika dopravnej nehody

 

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

  •    sa usmrtí alebo zraní osoba,
  •    sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  •    uniknú nebezpečné veci (veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva, alebo pre zložky životného prostredia),
  •    na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca sumu 3 990 €.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ktorou je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, ak

  •    nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
  •    je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
  •    sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
  •  

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú.

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode. 

Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

 

 

Užitočné odkazy: 

www.zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&PredpisID=208782&FileName=zz2009-00008-0208782&Rocnik=2009&AspxAutoDetectCookieSupport=1 
www.minv.sk/?dopravne_nehody