Policajný zbor

V prípade vzniku HDN, policajt po dostavení sa na miesto nehody vykonáva

prvotnú obhliadku na zabezpečenie miesta dopravnej nehody a tieto najnutnejšie

opatrenia:

    a) poskytnutie pomoci zraneným osobám,

    b) privolanie ostatných jednotiek IZS, ak je ich pomoc nevyhnutne potrebná,

    c) označenie prekážky v cestnej premávke,

    d) odstránenie hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vzniklo pri dopravnej

        nehode,

    e) obnovenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadné stanovenie

        odklonu,

    f) zisťovanie a dokumentovanie potrebných údajov, nevyhnutných na

        došetrenie dopravnej nehody,

    g) zaisťovanie totožnosti svedkov dopravnej nehody,

    h) vyhlásenie pátrania v prípade, že páchateľ ušiel z miesta nehody,

    i) zisťovanie požitia alkoholu a iných návykových u vodičov.

Podľa rozsahu HDN a jej následkov policajt ihneď oboznámi príslušné operačné

stredisko o situácii. Na základe vyhodnotenia situácie a jej predpokladaného vývoja

policajt požiada operačné stredisko hlavne o:

    a) vyslanie ďalších policajtov na miesto dopravnej nehody, 

    b) organizovanie a riadenie cestnej premávky, odklon na náhradné komunikácie za

        pomoci povereného policajta,

    c) privolanie záchranných zložiek (Záchranná zdravotná služba, Hasičský a záchranný

        zbor, civilná ochrana), znalca z odboru cestná doprava alebo súdneho lekárstva,

        vyšetrovateľa, správcu komunikácie, prokurátora, pohrebnej služby.