Integrovaný záchranný systém (IZS)

Pod systémom odstraňovania následkov HDN, rozumieme činnosť všetkých

zasahujúcich zložiek IZS podieľajúcich sa na odstraňovaní následkov vzniknutých pri

HDN.

Cieľom činnosti zložiek IZS pri zásahu u dopravných nehodách na pozemných

komunikáciách je :

 

 

   a) zaistenie miesta a okolia dopravnej nehody,

    b) poskytnutie prvej pomoci zraneným,

    c) vykonanie protipožiarnych opatrení,

    d) vyprostenie zranených a ohrozených osôb,

    e) zamedzenie úniku nebezpečných látok,

    f) poskytnutie nevyhnutnej pomoci postihnutým osobám. 

 

Pod pojmom „integrovaný záchranný systém“ sa rozumie záchranný systém

zabezpečujúci rýchle informovanie, zaktivovanie, koordinovanie a efektívne využívanie

prostriedkov pri poskytovaní pomoci v prípade, že je ohrozený život, zdravie, majetok

a v neposlednom rade životné prostredie. Cieľom integrovaného záchranného systému

je neodkladné poskytnutie nevyhnutnej a odbornej pomoci v prípade ohrozenia života,

zdravia alebo majetku. V integrovanom záchrannom systéme pôsobia základné

záchranné zložky:

    · Hasičský a záchranný zbor

    · Záchranná zdravotná služba

    · Kontrolné chemické laboratóriá

    · Horská záchranná služba

    · Banská záchranná služba. 

 

Policajný zbor má osobitné postavenie v integrovanom záchrannom systéme. Poskytuje

bezodkladnú pomoc v tiesni v rozsahu stanovených úloh Policajného zboru.

 

Užitočné odkazy:

www.sos112.sk/izs.htm

www.minv.sk/?integrovany-zachranny-system