Hlásenie dopravnej nehody

Obrázok 1 Schéma možnosti tiesňového volania

Najdôležitejšie kroky a rady pre prípad dopravnej nehody alebo inej poistnej udalosti v súvislosti s poistením pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla.

Dohoda respektíve nedohody o zavinení. Európsky záznam o dopravnej nehode.

S účinnosťou od 1.júna 2010 vstupuje do platnosti Zákon č.144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednoduchší prístup poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody.

Ak nie ste povinní hlásiť dopravnú nehodu polícii (pozri odsek "Kontaktuje políciu SR"), musíte sa s druhým účastníkom (vinníkom) nehody dohodnúť na zavinení. Túto dohodu je najlepšie urobiť písomne a to na tlačive "Správa o nehode" alebo "Európsky záznam o nehode". Nová právna úprava totiž ukladá účastníkom "škodovej udalosti" povinnosť vyplniť a podpísať spomínané tlačivo.

Určite si nezabudnite zapísať mená a adresy vodičov ostatných havarovaných vozidiel a svedkov dopravnej nehody. Pokiaľ Vám niekto spôsobil škodu svojím vozidlom, požadujte na vodičovi, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, predloženie občianskeho (alebo vodičského) preukazu alebo pasu a najmä dokladu o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla (alebo jeho bielej či zelenej karty) a opíšte si tieto údaje:

 • Meno, priezvisko a bydlisko vodiča, v prípade že ide o firemné vozidlo, potom si zapíšte i názov firmy, IČO a bydliska (resp. sídlo) vlastníka vozidla
 • Typ a evidenčné číslo vozidla (EČV)
 • Údaj, u ktorej poisťovne je vinník dopravnej nehody poistený, pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (povinné zmluvné poistenie) - zapíšte si okrem mena a adresy poisťovne aj číslo tohto dokladu o poistení, ktoré spravidla zodpovedá číslu jeho poistnej zmluvy

Po vyplnení tlačiva:

 • Ak je to možné vyhotovte foto miesta nehody a rozsahu poškodenia
 • Pri oznámení nehody poisťovni nezabudnite uviesť, kde a kedy by mohlo byť vozidlo obhliadnuté odborníkom z poisťovne
 • Tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni

Stali ste sa obeťou nehody - nehodu ste nezavinil Vy

Priamo na mieste vyplňte tlačivo "Správa o nehode". Toto tlačivo môže výrazne pomôcť pri objasnení okolnosti poistnej udalosti. Preto je vo vašom záujme, aby ste ho aj spolu s druhým účastníkom nehody pravdivo vypísali a doručili do poisťovne.  Špecialista poisťovne zistí potrebné údaje o škode a zabezpečí vykonanie obhliadky. Vypíšte formulár Oznámenie poškodeného o poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia. Úplne vypísaný formulár zašlite na ústredie poisťovne, prípadne ho odovzdajte obhliadkárovi poisťovne pri vykonaní obhliadky Vášho vozidla.

Dôležité upozornenie!

Objednávka obhliadky nie je to isté ako Oznámenie poškodeného o poistnej udalosti a nenahrádza ho.

V prípade úteku vinníka z miesta nehody, prípadne nezistenia vinníka nehody, ktorej obeťou ste sa stali Vy, Vaši spolujazdci alebo Vaše vozidlo, nahláste tieto skutočnosti Polícii SR. 

Ak sa Vám nepodarilo od vinníka nehody zistiť údaje o jeho poisťovateľovi v povinnom zmluvnom poistení, môžte poisťovňu vinníka hľadať podľa EČV (ŠPZ) v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP). Najrýchlejšie s pomocou internetu na www.skp.sk, v sekcii "Informačné stredisko", a konkrétne v záložke "Vyhľadávanie poisťovateľa vozidiel".

Nehodu ste spôsobili Vy. Hlásenie poistnej udalosti

Priamo na mieste vyplňte tlačivo "Správa o nehode". Toto tlačivo môže výrazne pomôcť pri objasnení okolnosti poistnej udalosti. Preto je vo vašom záujme, aby ste ho aj spolu s druhým účastníkom nehody pravdivo vypísali a doručili do poisťovne, kde máte platné povinné zmluvné poistenie. Ak zodpovedáte za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, doložte bez zbytočného odkladu poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody, a to najmä Vaše meno, priezvisko a bydlisko; v prípade, že riadite firemné vozidlo, potom aj názov firmy, IČO, sídlo vlastníka vozidla, ďalej typ a EČV Vášho vozidla, a predložte doklad o poistení alebo bielu (zelenú) kartu, podľa ktorej je možné identifikovať, u ktorej poisťovne ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Bezodkladne hláste poistnú udalosť poisťovni, u ktorej ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie) - podľa poistných podmienok poisťovateľa je to Vaša povinnosť (do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky a do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky). Tlačivo "Správa o nehode" a ostatné tlačivá k poistným udalostiam nájdete v sekcii Poisťovne.

 

Poisťovňa Telefónne číslo pre hlásenie nehôd poisťovni Adresa poisťovne
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

0850 122 222
0902 122 222
0917 122 222
+421 2 496 15 66 (zo zahraničia)
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
AXA pojišťovna a.s.


02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)
Kolárska 6
811 06 Bratislava
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

0850 111 117 (SR)
+421 2 58 27 66 66 (zo zahraničia)
Plynárenská 7/C
824 79 Bratislava
Groupama Poisťovňa, a.s.

02 / 5249 5249 (SR)
+421 2 5249 5249 (zo zahraničia)
Miletičova 21
821 08 Bratislava
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

0850 111 566 (SR)
+421 2 5262 7282 (zahraničie)
Štefánikova 8
811 05 Bratislava
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

0850 111 577 (SR)
+421 2 572 81 670 (zo zahraničia)
Štefanovičová 4 
816 23 Bratislava 1
QBE Insurance (Europe) Limited
pobočka poisťovne z iného členského štátu

055 / 68 26 237 (SR)
+421 55 68 23 237 (zo zahraničia)
Štúrova 27
042 80 Košice
Union poisťovňa, a.s.

0850 111 211 (SR)
+421 2 2081 1811 (zo zahraničia)
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
UNIQA poisťovňa, a.s.
0850 111 400
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

02 / 57 889 902 (SR)
+421 2 57 889 902 (zo zahraničia)
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26

 

Ste zranený

V takomto prípade neváhajte zavolať - alebo v prípade ľahšieho poranenia - vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Nepodceňujte vnútorné zranenia.

Nie ste zranený - zabezpečte miesto udalosti a pomôžte zraneným
V prvom rade zabezpečte miesto nehody alebo udalosti - zapnite varovné svetlá, okamžite si nasaďte reflexnú vestu, umiestnite na vhodné miesto varovný trojuholník.
V prípade, že vo Vašom vozidle alebo v inom vozidle je niekto zranený, poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu
(tel. 155 alebo 112).

Upozornenie: neprivolanie záchrannej služby, neposkytnutie prvej pomoci zranenému a útek z miesta nehody môžu byť predmetom trestného konania!

Kontaktovať Políciu SR musíte v týchto prípadoch:

 • Ak došlo pri nehode k zraneniu alebo k úmrtiu osoby
 • Ak vznikne hmotná škoda prevyšujúca 3 990 €
 • Poškodenie majetku tretích osôb, vrátane poškodenia majetku štátu, obcí alebo poškodenie týkajúce sa výkonu vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic
 • Ak nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody
 • Ak účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh

Zdržte sa konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho vyšetrenia nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa však situácia vzniknutá nehodou musí zmeniť, vyznačí sa situácia a stopy.

Zdržte sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobte vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.


Užitočné odkazy:

www.netfinancie.sk/ako-postupovat-pri-nehode/

www.skp.sk/index.php?clanek=1

www.autocall.sk/nehoda.php