Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný:

 

 •    bezodkladne zastaviť vozidlo,
 •    zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti

Účastník dopravnej nehody je povinný:

 •    ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
 •    poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc abezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
 •    urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
 •    zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
 •    zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
 •    urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
 •    umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
 •    preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
 •    bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

Účastník škodovej udalosti je povinný  

 •    bezodkladne zastaviť vozidlo, 
 •    preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, 
 •    poskytnúť údaje o poistení vozidla, 
 •    zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
 •    urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 •    bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, o hmotnej škode, ktorú jej spôsobil, a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, jepovinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia v dôsledku dopravnej nehody. 

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia v dôsledku dopravnej nehody. Nemožno použiť taký bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi.

Praktická rada: Aj na Slovensku funguje linka tiesňového volania 112 (jednotné európske číslo), na ktorú môžete volať v núdzi namiesto čísel 150, 155 a 158, ktoré však naďalej zostávajú v platnosti.

Evidencia dopravných nehôd je informačný systém Policajného zboru, ktorý sa vedie na účely získavania informácií o stave dopravnej nehodovosti na území SR a poskytovania údajov z tejto evidencie. 

V evidencii dopravných nehôd sa vedú osobné údaje o účastníkoch dopravných nehôd v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa pobytu, údaje o vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode, údaje o ceste v mieste a čase dopravnej nehody, časové, lokačné a doplňujúce údaje o dopravnej nehode.

Praktická rada: Určité informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú aj Slovenskej kancelárii poisťovateľov, napr.: údaje o držiteľovi vozidla, vlastníkovi vozidla, účastníkovi dopravnej nehody, údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky, evidenčné a identifikačné údaje vozidla, údaje a opis dopravnej nehody ich fotodokumentácia atď.

 

Užitočné odkazy:

 

https://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208782&FileName=zz2009-00008-0208782&Rocnik=2009

 

www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=285