Záchranná zdravotná služba

Základnou činnosťou záchrannej zdravotnej služby je neodkladná prednemocničná zdravotnícka starostlivosť o postihnuté osoby, ktoré sa nachádzajú na mieste vzniku nehody a tiež ich dopravy k následnému ošetreniu v zdravotníckych zariadeniach.

 

Jedná sa o stavy :

    1) ohrozujúce život postihnutej osoby,

    2) ktoré môžu viesť k prehlbovaniu chorobných zmien a k náhlej smrti,

    3) ktoré spôsobujú bolesť, prípadne zmeny správania postihnutého, ktoré ohrozujú

        jeho alebo okolie,

    4) ktoré spôsobia bez rýchlej odbornej pomoci trvalé chorobné zmeny.

    

Postup záchrannej zdravotnej služby :

    a) krátke vyšetrenie, zhodnotenie celkového stavu, životných funkcií,

        poranenia a psychického stavu,

    b) rozdelenie ranených do skupín podľa charakteru poranenia s ohľadom na

        všetky okolnosti nehody,

    c) proces vyčleňovania pacientov s kritickým stavom,

    d) rýchla transportácia pacienta do vhodného zdravotníckeho

        zariadenia.

    Triedenie zranených je časovo náročná operácia a kedže stav pacienta sa neustále mení,

    je potrebné tento pravidelne opakovať pri každej z etáp ošetrovania. Výsledok je

    potrebné zaznamenať do dokumentácie s čo najpresnejším časovým údajom.

 

Užitočné odkazy:

www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1430&magazine_id=1

www.auto.sme.sk/c/4226445/karty-v-lekarnickach-pomozu-zachranitzivot. html

www.lzs.sk/?mod=public&go=flotila