Následky dopravných nehôd

Pre štatistické a evidenčné účely je možné následky dopravných nehôd rozdeliť nasledovne:

-    usmrtenie účastníka (účastníkov),

-    ťažké ublíženie na zdraví (ak doba práceneschopnosti prevýši 7 dní),

-    ľahké ublíženie na zdraví  (ak doba práceneschopnosti neprevýši 7 dní),

-    hmotná škoda (škoda na majetku). 

 

Okrem vyššie uvedeného rozdelenia je možné chápať ako  následok dopravných nehôd aj:

-    únik nebezpečnej látky do životného prostredia a následný vznik ekologickej havárie, ktorá môže dlhodobo ovplyvniť životné podmienky biocenózy no v prvom rade obyvateľstva na určitom území,

-    poškodenie objektov na pozemných komunikáciách,

-    poškodenie inžinierskych sietí,

-    dlhodobá neprejazdnosť komunikácie a s tým spojené vytváranie kolón, ktoré vo väčších mestách spôsobujú dopravný kolaps,

-    psychické problémy účastníkov dopravných nehôd. 

 

Užitočné odkazy:

www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1430&magazine_id=1