Viac bezpečnosti na európskych cestách - tretie Dni bezpečnosti dopravy v Bruseli

19.01.2011 20:06

  

 
 
(Súhrnná informácia Európskej únie. Poskytuje prehľad o strategických zámeroch EÚ v oblasti zvýšenia bezpečnosti na cestách a o aktuálnom stave v Európe.
Preložil Dr. Zoltán Bojar, Slovenský autoturist klub)

predsedníctvo podujatia dní bezpečnosti


13. – 14. 10.2010 sa už tretíkrát uskutočnili Dni bezpečnosti v doprave, ktorý usporiadala Európska komisia v spolupráci s Európskym parlamentom. Cieľom podujatia bolo upozornenie kompetentných a verejnosti na kritické otázky bezpečnosti v doprave a tak zmeniť dopravné správanie účastníkov cestnej premávky, aby sa ďalej mohla zvyšovať bezpečnosť a dostupnosť mobility.

Išlo hlavne o prezentáciu a diskusiu k strategickým témam pre najbližšiu budúcnosť, ako aj o výmenu skúseností medzi expertmi z celej Európy. Paralelne bola priamo pred parlamentom vybudovaná „dedinka bezpečnosti v doprave“, kde mohla polícia, združenia a iní vystavovatelia prezentovať verejnosti aktivity z celej Európy.
Podujatie otvorili Siim Kallas viceprezident Európskej komisie, Etienne Soupe, belgický spolkový minister pre mobilitu a Brian Simpson, predseda Výboru pre dopravu Európskeho parlamentu. Boli tiež prezentované hlavné línie strategických opatrení v oblasti bezpečnosti na cestách pre roky 2011 – 2020. 

V prvý deň boli tri panelové diskusie k strategickým prioritám pre rok 2011 – starostlivosť o zranených pri nehodách na európskych cestách, zraniteľní účastníci cestnej premávky (napr. motocyklisti a cyklisti), účinné opatrenia proti alkoholu za volantom a tretia téma bola venovaná bezpečnej cestnej infraštruktúre. 
Celý druhý deň bol venovaný iniciatíve belgického predsedníctva. Ústredným bodom tejto iniciatívy bola konferencia k zlepšeniu cezhraničnej koordinácie polície a justície v boji so závažným porušovaním pravidiel cestnej premávky.


Viac pozornosti zraneniam pri dopravných nehodách

Európska komisia si stanovila cieľ – do roku 2020 zredukovať počet usmrtených na cestách na polovicu.  Desaťtisíce ľudí umiera ročne na cestách Európy, oveľa vyšší je počet zranených – štvornásobok počtu usmrtených má trvalé následky, desaťnásobok utrpí ťažké a 40-násobok ľahké zranenia.  Materiálne škody sa odhadujú ročne na 130 miliárd Euro.

logo e-call
Pokiaľ počet usmrtených pri dopravných nehodách je štatisticky jednoznačný, neexistujú dostatočne presné štatistiky o zranených. Neexistuje tiež dostatočný prehľad o dlhodobých následkoch dopravných nehôd. Napríklad v Belgicku sa 93% usmrtených zaznamená ihneď, ale len 60% ťažko zranených a len 15% ľahko zranených. Takto je potom veľmi ťažko prijať účinné opatrenia na zabránenie následkom nehôd.  
Panelová diskusia bola preto venovaná možnostiam spracovania spoľahlivých údajov o nehodách. Na jednej strane ide o štatistiku, na druhej strane však ide v každom jednotlivom prípade o nehodu, kde treba rýchlo a efektívne poskytnúť pomoc. Je zrejmé, že nové informačné technológie tu hrajú kľúčovú úlohu. Tu by mal systém tiesňového volania e-Call významne skrátiť čas príchodu záchranných zložiek. Vozidlá by mali byť vybavené zariadením e-Call, ktoré po aktivovaní nárazových senzorov a aktivovaní airbagu pošlú cez GPS správu o nehode vrátane polohy vozidla. K tomu by sa mali viesť systematické záznamy o zraneniach v nemocniciach a ambulanciách, aby sa vytvoril reálny obraz o škodách na zdraví. K tomu by mali zranení udať presné miesto nehody na digitálnej mape, čo by pomohlo lepšie identifikovať rizikové miesta na cestách. Aktuálnu situáciu ilustrovali dva príklady – projekt Prvej pomoci vo Francúzsku a projekt spracovávania sociálnych výdavkov po dopravných nehodách v Belgicku.


Najviac ohrození: Nechránení účastníci cestnej premávky

Napriek tomu, že v celoeurópskom meradle klesol počet usmrtených, motocyklisti, cyklisti a chodci ostávajú najviac ohrození: V roku 2008 boli v 45% obeťami dopravných nehôd. Nevhodné dopravné správanie a alkohol za volantom významne zvýšili riziko.

Tejto téme bol venovaný druhý okruh. Prezentácie boli venované predovšetkým motocyklistom a cyklistom, ale aj možným opatreniam pre redukciu alkoholu za volantom. Je zrejmé, že bicyklovanie je zdravý pohyb, zároveň chráni životné prostredie, pomáha šetriť náklady na dopravu. Dokonca došlo aj zvýšeniu bezpečnosti cyklistov. Podľa štatistiky poklesol medzi rokmi 1996 a 2006 počet usmrtených cyklistov o 35%.  Pri porovnaní národných štatistík dokonca často vychádza, že čím viac cyklistov je v premávke, tým je ich počet pri dopravných nehodách menší. Zrejme to ukazuje na skutočnosť, že nárast cyklistov môže viesť aj k zvýšenej bezpečnosti.
Môžu tu pôsobiť dva faktory – ak je v niektorej krajine  veľké množstvo cyklistov, vodiči motorových vozidiel si na ich prítomnosť zvyknú, ale aj cyklisti si na základe lepšej skúsenosti viac uvedomujú hroziace riziká. Pozitívnu úlohu tu určite hrá aj vybudovaná infraštruktúra. Ďalšiu redukciu zranení a usmrtením možno dosiahnuť už existujúcimi technickými inováciami ako osobitné konštrukcie motorových vozidiel pre zrážku s chodcom, širokouhlé zrkadlá nákladných vozidiel apod. Ďalšími účinnými opatreniami môže byť oddelenie cyklistov a chodcov od motorizovanej premávky a limitovanie rýchlosti vozidiel v rizikových oblastiach. 

Ohrozenia sú známe

vodorovné značenie bicykla
Ohrozenia motocyklistov sú dobre zdokumentované. V roku 2008 tvorili 2% zo všetkých účastníkov cestnej premávky, ale zo všetkých obetí dopravných nehôd už tvorili 17%. Počet motocyklistov stúpol v rokoch 2001  až 2007 o 34%. Štatistika svedčí zrejme o bezpečnejšej jazde motocyklistov. EÚ predpokladá ďalšiu novelizáciu podmienok získania vodičského oprávnenia, napríklad zavedenie vekových limitov na vedenie rôznych kubatúr a skvalitnenie vodičskej prípravy. Presadzuje tiež projekty 7. Rámcového programu pre výskum a vývoj, ktoré by mali poskytnúť špeciálne inteligentné bezpečnostné aplikácie pre motocykle. Je však zrejmé, že nevhodné dopravné správanie  môže anulovať efektívnosť všetkých technických opatrení. Alkohol za volantom je stále častou príčinou nehôd a stále je na popredných miestach príčin úmrtia na cestách. Pokuta za jazdu pod vplyvom alkoholu je najrozšírenejším represívnym prostriedkom, odobratie vodičského oprávnenia však patrí k najúčinnejším opatreniam. Medicínsko-psychologické vyšetrenia na určenie schopností viesť vozidlo významne redukujú výskyt opakovaných porušení pravidiel v tomto smere. Represia a vyšetrenia,  kombinované so sledovaním vodičov sa ukazujú ako efektívne riešenie udržať alkohol za volantom „na uzde“.Lepšia infraštruktúra pre bezpečné cesty

cesta krajinou


Kvalita cestnej infraštruktúry je podstatnou súčasťou konceptu bezpečnosti v doprave a investície členských štátov EÚ v uplynulých desaťročiach v tejto oblasti boli významným príspevkom k poklesu úmrtí v doprave. Primárnym cieľom kvalitnej infraštruktúry je maximálna redukcia nehôd súčasne s minimalizáciou ich následkov.
Tretia panelová diskusia bola venovaná otázkam, ako treba infraštruktúru zlepšiť, aby sa dosiahli vyššie uvedené ciele. 

Rozvoj cestnej infraštruktúry by mal rešpektovať „potreby“ ľudí a vozidiel. Pre ľudí to znamená viditeľnosť, čitateľnosť dopravného značenia, adekvátnosť dopravných opatrení, ako napr. obmedzenie rýchlosti, dopravného značenia a celkovej organizácie dopravy. Z pohľadu vozidiel sú to opatrenia dynamiky osobitne v súvislosti s povrchom vozovky, okrajmi vozovky a možnými fyzikálnymi obmedzeniami. EÚ preto predpisuje na transeurópskej cestnej sieti bezpečnostný audit, ako aj management bezpečnosti na cestách a preverovanie bezpečnosti ciest. Jednotlivé členské krajiny chcú tieto opatrenia aplikovať ne celú svoju cestnú sieť, využívajú pritom projekt PILOT4SAFETY, ktorý je financovaný GR pre mobilitu a dopravu, aby mohli tieto opatrenia aplikovať aj na vedľajšie cesty. Budovanie diaľnic vedie tiež k redukcii dopravných nehôd. Riziko smrteľnej nehody na jednoduchej protismernej ceste v uzavretej obci je podľa odhadov 10-krát vyššie, ako na diaľnici. Významným príspevkom k bezpečnosti sú inteligentné dopravné systémy, ktoré sa na cestách už 20 rokov stále dokonalejšie aplikujú. Nový rámec inteligentných dopravných systémov, ktorý bol schválený v roku 2010, by mal urýchliť interoperatívne zavedenie v celej Európe. Priority riadenia dopravy spočívajú v dopravných a cestovných informáciách, v zavedení núdzového volania systémom e-Call a v zavedení inteligentného parkovania nákladných vozidiel. Zlepšenie infraštruktúry by malo mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie, zníženie počtu kolón, najmä v mestách. Bude potrebné odstraňovať prekážky plynulosti dopravných prúdov s cieľom optimalizovať prepravnú kapacitu ciest a tým zabezpečiť mobilitu pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Prvá dedinka bezpečnosti v doprave pred Európskym parlamentom

Tohoročné dni európskej bezpečnosti na cestách poskytli belgickému predsedníctvu dobrú príležitosť prezentovať spoločné úsilie o zvýšenie bezpečnosti na cestách.

navstevnici workshopu
Na viac ako 1000 m2 boli priamo pred parlamentom postavené stánky a expozície. Medzi vystavovateľmi boli všetky zložky belgickej polície, Spolkového úradu pre mobilitu a bezpečnosť a 
regionálne zložky cestnej bezpečnosti. Neboli tam však len Belgičania.  Policajné orgány z 11 krajín EÚ, zo16 združení aktívnych v bezpečnosti sa tiež prezentovali na verejnosti.navstevnici prezentacii dna bezpecnosti
Všetci mali za cieľ upozorniť na význam bezpečnosti na cestách. Dôležitá bola tiež vzájomná výmena informácií o najzávažnejších porušeniach pravidiel cestnej premávky. Sú štyri: Prekročenie povolenej rýchlosti, jazda bez bezpečnostných pásov, alkohol a drogy za volantom a nerešpektovanie červenej.
Podujatie malo veľký úspech, a to pre organizátorov a aj pre vystavovateľov. Návštevníci (z EÚ inštitúcií, belgických škôl, domácej i zahraničnej verejnosti) hodnotili toto podujatie tiež pozitívne.

Zdroj: https://www.becep.sk/index.php/aktuality/101-viac-bezpenosti-na-europskych-cestach-tretie-dni-bezpenosti-dopravy-v-bruseli